Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Rostlinolékařství 

Výuka

Integrovaná ochrana rostlin

Obor: Nezadán
Ročník: Neurčen
Semestr: Neurčen
Přednášející: prof. Ing. Zdeněk Landa, CSc.
Anotace:

Cílem předmětu je teorie integrované ochrany a základy tvorby programů IO rostlin generovaných nejen s ohledem na účinnost, ale i hygienické, toxikologické, ekonomické a ekologické aspekty.

Popis:

předmět je vyučován klasickou formou

Sylabus:

Integrovaná ochrana rostlin - definice IOR, vývoj a obsahové změny definice IOR související s vývojem metodologie ochrany rostlin, koncepce biointenzivní a konvenční IOR. Ekonomické, ekologické, hygienické a toxikologické aspekty IOR. Program IOR - základní jednotka praktické realizace IOR.Obecná struktura programu IOR - cílová rostlina, pěstitelská technologie a pěstitelský cíl, identifikace a delimitace škůdců a chorob, populační dynamika, prognóza a signalizace, kritická čísla a prahy škodlivosti, delimitace a výběr metod regulace populací škůdců (preventivní zásahy, obligatorní zásahy, doplňkové a korekční zásahy), vyhodnocování účinnosti programů IOR, ekonomické aspekty programu IOR. Modelové struktury programů IOR nejvýznamnějších polních plodin (obiloviny, olejniny, okopaniny, luskoviny a víceleté pícniny, polní zeleniny), rychlené zeleniny a okrasných květin (okurky, rajčata, papriky, různé druhy okrasných květin) a trvalých kultur (ovocné dřeviny, réva vinná).

Doporučená literatura:

- Dufour R. Biointensive Integrated Pest Management - Fundamentals of Sustainable Agriculture, ATTRA - National Sustainable Agriculture Information Service, available on-line http://attra.ncat.org/attra-pub/ipm.html. 2001.


- Malais, M.H., Ravensberg, W.J. Knowing and recognizing : the biology of glasshouse pest and their natural enemies. Koppert Biological Systems, Inc.. 1992.


- Persley, G. J. Biotechnology and Integrated Pest Management. Washington DC, The World Bank, USA, 512 s.. 1996.

Soubory ke stažení: Žádné soubory nejsou nahrané

← Zpět na přehled výuky

© ZF JU, České Budějovice