Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Rostlinolékařství 

Výuka

Oborové informační a databázové systémy

Obor: Nezadán
Ročník: Neurčen
Semestr: Neurčen
Přednášející: prof. Ing. Zdeněk Landa, CSc., PhDr. Helena Landová
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s různými aspekty využívání informací pro studium a vědeckou práci. Po absolvování kurzu budou studenti schopni pracovat s vybranými multioborovými i specializovanými databázemi, sestavit rešeršní dotaz, pracovat s výsledky vyhledávání a získat plné texty primárních dokumentů. Zároveň si budou vědomi základních etických a právních aspektů využívání informačních zdrojů.

Popis:

Předmět patří do skupiny povinných. Výuka je vedena dialogickou formou, tj. pomocí diskuzí, rozhovorů, brainstormingů. Jedná se o předmět ze skupiny praktičtějších s vysokým stupněm interaktivity.

Sylabus:

Informační instituce (akademické, veřejné i oborové) a jejich služby a informační systémy (souborné katalogy, služby EDD). Elektronické informační zdroje a jejich typy (bibliografické, plnotextové a hybridní; multioborové a specializované; volně dostupné a placené). Základy rešeršní strategie a tvorby rešeršního dotazu (Booleovy operátory, klíčová slova). Práce s výsledky vyhledávání - evaluace, třídění, export, získávání primárních dokumentů. Vybrané multioborové, specializované a citační databáze (Web of Science, Biological Abstracts, Zoological Records, Current Contens, JCR) - tvorba profilů a rešeršní práce. Charakteristika a využívání specializovaných oborových bibliografických databází (Agris, Agricola, CABi, Proquest). Plnotextové databáze (Science Direct, SpringerLink). Vytváření personálních bibliografických databází odvozených od komerčně dostupných profesionálních databází - převod bibliografických záznamů do osobní databáze s možností následné selekce transformovaných dat (databáze OBD-Pro a EndNote). Etické a legální aspekty práce s informačními zdroji - zásady autorské, zejm. citační etiky; prevence plagiátorství.

Doporučená literatura:

- Boldiš, P. Základy vyhledávání na internetu. CZU Praha, 2004

 

- Landová, H., Landová, H. Informační zdroje ve vašich službách: jak a kde hledat informace pro studium a vědeckou práci. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. ISBN 978-80-7040984-8.

Soubory ke stažení: Žádné soubory nejsou nahrané

← Zpět na přehled výuky

© ZF JU, České Budějovice